Staj

Yönergeler ve Kılavuzlar

Cumartesi tam mesai ile staj yapılacağı durumlarda, kurum/kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan Cumartesi çalışma belgeleri staj başvuru formları ile teslim edilmeli veya ilk gönderilecek staj takip raporu ile birlikte gönderilmelidir. Aksi takdirde, Cumartesi günü yapılan stajlar kabul edilmeyecektir.

Staj Süreci/Sonu Formları

Staj bitiminde "Öğrenci Staj Devam Çizelgesi" (EK 3) ve "Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu" (EK 4) onaylı bir şekilde aşağıdaki yollardan biri ile bölüm staj komisyonuna iletilmelidir. / At the end of the internship, "Student Attendance Chart" (App 3) and "Institution/Organization Student Internship Evaluation Form" (App 4) must be submitted to the department internship commission.

► Staj sonu formları doldurulduktan sonra taranarak "staj sorumlusu (veya yetkili personel)" tarafından eemstaj@eskisehir.edu.tr e-mail adresine gönderilebilir. Mail konusunda "Staj Değerlendirme Formları" yazması ve öğrenci bilgilerine yer verilmesi (isim veya numara gibi) belgelere daha rahat ulaşım sağlayacaktır. Öğrenciler tarafından e-mail adresine gönderilen formlar kabul edilmeyecek ve yeniden düzenlenmesi istenilecektir.

► Staj sonu formlarının kapalı zarf ile öğrenciye teslim edilmesi durumunda, belgeler 2022-2023 Güz Dönemi ekle-sil haftası öncesinde staj komisyonuna öğrenci tarafından elden iletilmelidir.

► Staj sonu formları, staj yapılan kurum/kuruluş tarafından kapalı zarf içerisinde posta/kargo yoluyla iletilebilir (Posta Adresi: Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 26555 ESKİŞEHİR, TÜRKİYE).

Bu bilgilendirmenin kurum/kuruluşa yapılması ve belgelerin iletim süreci öğrencinin sorumluluğundadır. Belgelerin yukarıda belirtilen yollardan biri ile bölüm staj komisyonuna ulaşmaması durumunda staj kabul edilmeyecektir.


Staj Takip Raporu (EK 5 a,b)

  • Staj Takip Raporu ( Türkçe: word, format pdf , İngilizce: word, format pdf)

Staj takip raporu formatı word ortamında oluşabilecek format hatalarına karşı kontrol edilebilmesi amacıyla pdf olarak da yayınlanmıştır. Staj takip raprolarının ilgili formata uygun olmaması durumunda tekrar hazılanması ve onaylatılması veya stajın başarısız sayılması durumları oluşabileceğinden raporlar hazırlanırken formata gerekli özenin gösterilmesi, verilen açıklamaların dikkatli şekilde okunması ve yönlendirmelere uyulması beklenmektedir.

Staj takip raporlarında Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde alınan eğitimi tamamlayıcı mühendislik faaliyetlerinde bulunulduğuna dair bilgiler verilmelidir. İçerik olarak eksik veya yetersiz raporların tekrar hazılanması ve onaylatılması veya stajın başarısız sayılması durumları oluşabileceğinden raporlar hazırlanırken gerekli özenin gösterilmesi beklenmektedir.

20.06.2022 tarihinden itibaren başlayacak stajlarda, 20 iş günlük staj süreci 10'ar iş günlük iki rapor ile takip edilecektir. Raporlar hazırlandıktan sonra yetkili personel tarafından iç kapak sayfasındaki takip tablosu üzerinden onaylanmalı ve öğrenci tarafından eemstaj@eskisehir.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir. Her bir rapor, ilgili raporun son rapor gününden sonraki "üç iş günü" içinde staj sorumlusu (Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme mühendisi) tarafından onaylanmalı ve öğrenci tarafından e-posta ile gönderilmelidir. Geçerli bir mazeret durumundan dolayı rapor gönderiminin gecikmesi halinde, ilgili durum rapor gönderim süreci içerisinde eemstaj@eskisehir.edu.tr adresine bildirilmelidir. Geçerli bir mazeret belirtilmeden zamanında gönderilmeyen raporlar kabul edilmeyecek ve öğrenci stajdan başarısız sayılacaktır.

Bir önceki stajı 20 iş gününden az kabul edilen ve staj gün sayısını tamamlamak amacıyla 20 iş gününden fazla staj yapacak öğrenciler 10'ar iş günlük iki rapora ek olarak kalan günleri üçüncü bir rapor ile iletmelidirler. 

Staj değerlendirmesi sonunda mezun durumunda olacak olan öğrencilerin bu durumu son staj raporunu gönderirken belirtmesi gerekmektedir. Herhangi bir belirtme yapılmaması durumunda değerlendirme süreci normal prosedürde işletilecektir. Mezun durumunda olmayan öğrencilerin staj değerlendirmeleri 2022-2023 Güz Dönemi ekle-sil haftası sonunda toplu olarak ilan edilecektir. Bu değerlendirmede yetersiz bulunan raporlarda gerekli değişikliklerin yapılması için bir aylık ek süre tanınacaktır.

Yaz dönemi süresince gönderilen raporların ve staj sonu formlarının takibi için rapor takip sistemi oluşturulduktan sonra burada paylaşılacaktır.

ÖNEMLİ: Raporlar gönderilirken e-postanın konu satırı aşağıdaki gibi yazılmalıdır (aksi halde raporlar rapor takip sisteminde görünmeyecektir):

Internship Report / Name-Surname / Report: 1-2

Örnek 1: Internship Report / Hüseyin Ersin Erol / Report: 1
Örnek 2: Internship Report / Hüseyin Ersin Erol / Report: 2

EEM Bölümü staj komisyonu:

Hüseyin Ersin EROL
Abdülkadir ZİREK
Oğuzkağan ALIÇ