MÜDEK

Eğitim Amaçları

Bölümümüz program eğitim amaçları üç ana başlık altında toplanmıştır:

 1. Mezunların Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri sektörlerindeki işlerde çalışmaları.
 2. Mezunların ulusal veya uluslararası kurumların Ar-Ge bölümlerinde istihdam edilmeleri.
 3. Mezunların lisansüstü eğitime devam etmeleri.

Program Çıktıları

Bölümümüz program çıktıları aşağıdaki gibidir:

 1. Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları kapsamında tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelere uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; ElektrikElektronik Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın ElektrikElektronik Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; ElektrikElektronik Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Akreditasyon Belgeleri (2019-2021)

Akreditasyon Belgeleri (2016-2019)

Akreditasyon Belgeleri (2014-2016)

Akreditasyon Belgeleri (2009-2014)