Skip Navigation Links Türkçe  

INTERNSHIP-Important Issues

 STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

STAJ YERİ SEÇİMİ:

Staj yapılan kurumda, elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik mühendisi bulunması zorunludur.

Çift anadal yapan öğrencilerin II. Anadal Programındaki stajları ilgili bölümün staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Yapacağı stajın her iki dalda da sayılması talebinde bulunacak Çift anadal öğrencilerinin staja başlamadan önce staj yerinin uygunluğu konusunda her iki bölümün staj komisyonlarının olurunu almaları gerekmektedir. Kendi anadalındaki stajın bir kısmı veya tamamının II. anadalında kabul edilme koşulları her iki bölümün staj komisyonunun ortak değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır ve Fakülte Dekanlığına bilgi verilir.

STAJ SÜRECİ:

Staja giden her öğrenci, Staj Değerlendirme Formunu staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde yetkili kişi (elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik mühendisi) tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde firma kaşesi/mühürü olan bir zarf içinde ilgili bölüme gönderilir. Kurum kaşesi ve onayı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.

Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından Staj Raporuna düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin (elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik mühendisi) ünvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj raporları kabul edilmez.

Staj raporları hazırlanırken, bölüm web sayfasındaki rapor formatına uyulması zorunludur.

Her öğrenci, staj raporunu staj bitiminden sonra takip eden akademik yarıyıl içinde staj komisyonlarınca belirlenen tarihe kadar teslim etmek zorundadır. Raporunu ilan edilen tarihten sonra teslim eden öğrencilerin stajı kabul edilmez.

STAJ DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Staj, değerlendirme formu, staj dosyası ve stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin komisyonca incelenmesiyle başarılı/başarısız olarak belirlenir. Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması zorunludur. Komisyon, değerlendirme aşamasında öğrenciden staj çalışmalarının sözlü sunumunu isteyebilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yenilemesi zorunludur. Bazı durumlarda staj komisyonunca öğrencinin stajının sadece bir bölümü de kabul edilebilir.

Normal koşullarda bir hafta beş iş günü olarak kabul edilmektedir. Cumartesi ve/veya Pazar günleri de çalışılan işletmelerde, bu durumun belgelenmesi halinde, bu yerlerdeki haftalık iş günü esas alınır. Bu belgelenin staj raporu ile teslim edilmediği durumlarda, Cumartesi ve/veya Pazar günleri yapılan stajlar geçersiz sayılır.

Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen yapılmadığı süreler içinde yapılır. Ancak, en çok 10,0 ECTS kredilik derse devam zorunluluğu olan ve haftada en az üç tam iş günü staj yapabilecek öğrenciler bu kuralın dışında tutulur ve stajlarına herhangi bir ayda başlayabilir. Bu maddeden faydalanan öğrencilerin (örneğin, yaz okuluna devam ederken staj yapanlar) sistemden alınmış ilgili döneme ait ders programlarını raporları ile birlikte teslim etmeleri zorunludur.

Yatay geçişle gelen öğrencilerin geldikleri Yükseköğrenim Kurumunda kayıtlı oldukları sürede yaptıkları stajın bir kısmı ya da tamamı Staj Komisyonunun onayı ile kabul edilebilir.

Published on: Tuesday, April 24, 2012
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Doç.Dr. Hanife APAYDIN ÖZKAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Accreditations | Alumni

© 2010 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!